FacebookYoutube
Czego dziś szukasz?

Regulamin Sklepu Internetowego P.P.H.U ASP BetoneX

§ 1. Właścicielem Sklepu Internetowego P.P.H.U ASP BetoneX jest firma P.P.H.U ASP BetoneX Przemysław Pamulak

Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.

Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności ? ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień, i innych.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu. Usuwając dane Użytkownika Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

§2. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym P.P.H.U ASP BetoneX, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego P.P.H.U ASP BetoneX, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel firmy P.P.H.U ASP BetoneX Przemysław Pamulak

§3. Informacje podatkowe

1.Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są cenami netto.

§4. Warunki zwrotu towarów

1.Klient – będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta – ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem ust. 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1

3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

4.W przypadku odstąpienia od umowy (ust. 1) Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

6.Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

7.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta), tj. m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§5 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego, traci moc obowiązującą regulamin dotychczasowy.

2.Właściwą miejscowością sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą P.P.H.U ASP BetoneX a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

Cześć!
Masz pytania?
Zapytaj
eksperta!

500 857 100